ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1: ALGEMEEN

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen sportschool ARJ Trainingen en het lid gesloten overeenkomsten en maken daar onverbrekelijk deel van uit.

1.2 Sportschool ARJ Trainingen is een particulier bedrijf welke zich bezig houdt met het geven van fysieke trainingen en mentaal-fysieke trainingen zoals agressie- en weerbaarheidstrainingen om de lichamelijke en geestelijke conditie en weerbaarheid van het lid te verhogen.

1.3 Een lid van ARJ Trainingen is een persoon die een overeenkomst tot lidmaatschap is aangegaan met ARJ Trainingen.

1.4 Een partij is een instantie, instituut of onderneming die een overeenkomst tot lidmaatschap is aangegaan voor een groep personen.

1.5 Sportschool ARJ Trainingen is op officiële feestdagen gesloten, de daardoor vervallen lessen kunt u niet inhalen.

1.6 Een aanvrager is een persoon of vertegenwoordiger van een partij.

Artikel 2: LIDMAATSCHAP

2.1 Het lidmaatschap wordt aangevraagd d.m.v. het door de aanvrager volledig en waarheidsgetrouw invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier van Sportschool ARJ Trainingen. Dit inschrijfformulier is verkrijgbaar bij de balie en een digitale versie is beschikbaar via de website arjtrainingen.nl.

2.2 Sportschool ARJ Trainingen behoudt zich het recht voor aanvragen zonder opgaaf van redenen af te wijzen, waardoor geen lidmaatschap tot stand komt.

2.3 Het lidmaatschap is persoonsgebonden of partijgebonden, overdraagbaar op een ander persoon of op een andere partij is niet mogelijk.

2.4 Ieder lid van Sportschool ARJ Trainingen verplicht zich, bij wijziging van persoonlijke gegevens, om Sportschool ARJ Trainingen binnen tien dagen nadat de wijziging heeft plaatsgevonden te voorzien van correcte en recente persoonlijke gegevens. Deze gegevens houden het volgende in:

 • Naam en geboortegegevens (geboorteplaats en –datum)
 • Adresgegevens
 • Contactgegevens (telefoon en e-mailadres)
 • Bankgegevens (ten behoeve van het innen van de contributie)

Artikel 3: DUUR VAN HET LIDMAATSCHAP

3.1 Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van één, drie, zes of 12 maanden vanaf de ingangsdatum, die zonder schriftelijke opzegging stilzwijgend wordt omgezet naar een lidmaatschap voor onbepaalde tijd en daarna maandelijks opzegbaar is.

3.2 De overeengekomen lidmaatschapsperiode start op de eerste van de volgende maand. Voor de tijd tussen de datum van inschrijving en de eerste van de volgende maand is een pro rata bedrag verschuldigd, dat bij inschrijving wordt voldaan door het lid.

3.3 Opzegging van het lidmaatschap aan Sportschool ARJ Trainingen dient schriftelijk of per e-mail plaats te vinden. Mondelinge opzeggingen worden niet geaccepteerd.

3.4 Opzegging van het lidmaatschap aan Sportschool ARJ Trainingen dient uiterlijk één volledige kalendermaand vóór de afloopdatum van de overeengekomen periode te zijn geschied. Indien niet tijdig door het lid is opgezegd wordt de overeenkomst met de betreffende termijn verlengd en blijft het lid betalingsplichtig.

3.5 De beslissing tot (tussentijdse) beëindiging, stilzetting of verlenging van een bepaalde contract periode en het al dan niet verlenen van vrijstelling of restitutie van betaling in bijzondere gevallen wordt genomen door Sportschool ARJ Trainingen en is voor het lid bindend.

3.6 In bijzondere gevallen kan tussentijdse stilzetting met verlenging van de duur van de overeenkomst plaatsvinden of stopzetting van het abonnement, waarbij deze stilzetting of stopzetting schriftelijk gemeld wordt bij de ledenadministratie en de uiteindelijke beslissing ter goedkeuring bij de ledenadministratie ligt en waarbij stilzetting/stopzetting alleen mogelijk is per hele kalendermaand en in de volgende gevallen:

 1. Op grond van persoonlijke fysieke omstandigheden, die door een medische verklaring ondersteund moeten worden.
 2. Op grond van werkzaamheden of studie die in het buitenland plaatsvinden, die door een werkgeversverklaring ondersteund moeten worden.
  Tijdens de stilzetting is het lid betalingsplichtig; de periode die het lid niet heeft kunnen trainen wordt tegoed gegeven op de eerste dag dat het lid weer komt trainen. Bij een vroegtijdige stopzetting van een abonnement van 6 of meer maanden betaalt de klant het verschil van het oorspronkelijke abonnement en de kosten van de daadwerkelijk afgenomen maanden terug. (alleen onder bepaalde voorwaarden)

3.7 Tussentijdse opzegging (vóór het verstrijken van de overeengekomen abonnement termijn) is alleen mogelijk bij verhuizing van meer dan 15 kilometer buiten de locatie van Sportschool ARJ Trainingen, gemeten via de kortste route, mits hiervan een schriftelijk bewijs wordt overhandigd. Tussentijdse opzegging van het lidmaatschap is alleen mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van één volledige kalendermaand.

Artikel 4: PRIJS en PRIJSWIJZIGINGEN

4.1 De tarieven en andere financiële zaken van Sportschool ARJ Trainingen staan vermeld op de website en liggen ter inzage bij de balie van Sportschool ARJ Trainingen.

4.2 Steeds de laatste versie van de prijslijst is geldend.

4.3 Het abonnementsgeld wordt vooraf overeengekomen en per automatische incasso geïnd.

4.4 Eventuele prijsverhogingen worden door Sportschool ARJ Trainingen 2 weken voorafgaand genoegzaam bekend gemaakt.

4.5 Indien een prijsverhoging plaatsvindt, dan heeft het lid het recht om de overeenkomst binnen 4 weken na de bekendmaking te ontbinden.

4.6 De mogelijk tot ontbinding uit lid 4.5 is niet van toepassing op prijsaanpassingen op basis van het prijsindexcijfer voor gezinsconsumpties noch op prijsaanpassingen die direct voortvloeien uit de wet, zoals die ter zake van BTW. Als deze prijsverhoging plaatsvindt binnen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst dan bestaat er wel een recht tot ontbinding zoals bedoeld in lid 4.5.

Artikel 5: BETALING

5.1 Betaling van al hetgeen het lid aan Sportschool ARJ Trainingen verschuldigd is, dient vóóraf te geschieden; hetzij à contant, dan wel via overboeking op het rekeningnummer van Sportschool ARJ Trainingen of via automatische incasso, of daarmede gelijk te stellen verrichting, tenzij tussen Sportschool ARJ Trainingen en het lid schriftelijk een andere wijze van voldoening is overeengekomen.

5.2 Betaling dient plaats te vinden zonder korting, beroep op compensatie dan wel anderszins en, indien van toepassing, binnen de door Sportschool ARJ Trainingen gestelde betalingstermijn.

5.3 Indien het lid gebruik maakt van de door Sportschool ARJ Trainingen, onder nader te bepalen condities die in het inschrijfformulier zijn vermeld, aangeboden mogelijkheid de verschuldigde bedragen in vooruit te betalen termijnen aan Sportschool ARJ Trainingen te voldoen, zal dit dienen te geschieden door middel van het door het lid aan Sportschool ARJ Trainingen afgeven van een machtiging, voor de duur van de overeengekomen periode, tot het doen afschrijven van het overeengekomen termijnbedrag van de bank- of girorekening van het lid, dat garandeert voor deze afschrijving voldoende saldo op de rekening te zullen aanhouden.

5.4 Automatische betalingen geschieden altijd per vooruitbetaling in de week voor de eerste van de maand waarvoor de contributie geldt. Indien het lid zich aanmeldt voor automatische betaling, betaalt het lid de eerste betalingstermijn contant bij inschrijving.

5.5 Mocht automatische overboeking wegens stornering of betaling niet plaatsvinden, dan dient het lid op eerste verzoek van Sportschool ARJ Trainingen het bedrag van afschrijving, terstond aan te zuiveren. De kosten voor de stornering opgelegd door de bank zullen aan het lid worden doorberekend. Indien blijkt dat automatische overboeking tweemaal achtereen wordt gestorneerd of de achterstand in de betalingen niet terstond wordt aangezuiverd, is Sportschool ARJ Trainingen, zonder verdere in verzuimstelling of sommatie, gerechtigd van het lid het bedrag dat door het lid in totaliteit krachtens de overeenkomst verschuldigd is, direct en inééns, verhoogd met kosten, uit handen te geven. Voldoet het lid niet aan enige op hem jegens sportschool ARJ Trainingen rustende betalingsverplichting, dan is sportschool ARJ Trainingen gerechtigd het lid op grond van dit enkele verzuim de toegang tot haar instelling en faciliteiten c.a. te ontzeggen totdat algehele betaling, indien van toepassing, verhoogd met (buitengerechtelijke) incassokosten en rente heeft plaatsgevonden. Het lid blijft betalingsplichtig. Over elk openstaand bedrag is het lid aan sportschool ARJ Trainingen wettelijke vertragingsrente verschuldigd, een gedeelte van een maand te rekenen voor een gehele, totdat algehele betaling heeft plaatsgevonden. Indien sportschool ARJ Trainingen een vordering op het lid aan derden ter incasso uit handen geeft is het lid naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke kosten.

5.6 De contributie dient in principe via een automatische incasso voldaan te worden. Wilt u niet automatisch betalen, dan is het mogelijk om de volledige contributie volledig vooruit te betalen. Bij vooruitbetaling in welke vorm dan ook vindt geen restitutie plaats.

5.7 Het inschrijfgeld bedraagt eenmalig € 15,00 (inclusief administratiekosten).

Artikel 6: FACILITEITEN

6.1 Zodra het lidmaatschap en de betaling een feit zijn, heeft het lid recht om gebruik te maken van de faciliteiten, die Sportschool ARJ Trainingen aanbiedt binnen het overeengekomen kader.

6.2 Daaraan zijn voorwaarden verbonden die zijn neergelegd in het huishoudelijk en orde reglement (huisregels) van Sportschool ARJ Trainingen, waarvan het lid verklaart kennis te hebben genomen en die onderdeel uitmaakt van deze voorwaarden. Deze huisregels zijn in te zien op de website.

6.3 Voor gedragingen van personen door of vanwege het lid bij Sportschool ARJ Trainingen aanwezig is het lid persoonlijk aansprakelijk.

6.4 Sportschool ARJ Trainingen behoudt zich het recht voor de inhoud van de huisregels te wijzigen indien dit haar noodzakelijk of wenselijk voorkomt. Steeds de laatste versie van het reglement is voor het lid geldend. Wijziging van het reglement geeft het lid geen recht de overeenkomst tussentijds te beëindigen.

6.5 Elk handelen, nalaten en/of gedrag van het lid en/of vanwege het lid aanwezige derden bij Sportschool ARJ Trainingen, in strijd met één of meer bepalingen van dit reglement, geeft Sportschool ARJ Trainingen het recht met onmiddellijke ingang de overeenkomst met het lid als ontbonden te beschouwen en het lid de toegang tot haar instelling en faciliteiten c.a. te ontzeggen, zonder dat dit voor het lid leidt tot restitutie van betaalde bedragen.

6.6 Door ondertekening van het inschrijfformulier verklaart het lid van het reglement kennis te hebben genomen, de bepalingen zonder reserve te aanvaarden en zich naar inhoud daarvan te gedragen.

Artikel 7: AANSPRAKELIJKHEID

7.1 Sportschool ARJ Trainingen sluit elke aansprakelijkheid voor schade die het lid uit krachten van de overeenkomst en/of directe samenhang daarvan ondervindt uit, tenzij die schade is veroorzaakt door grove nalatigheid of opzet tijdens Sportschool ARJ Trainingen.

7.2 Het lid vrijwaart ter zake Sportschool ARJ Trainingen voor elke aanspraak ter zake geleden en/of te lijden schade, direct, indirect, materieel dan wel immaterieel. Een eventuele schade-uitkering zal zijn beperkt tot het bedrag, dat de verzekeraar van Sportschool ARJ Trainingen ter zake uitkeert en het lid doet uitdrukkelijk afstand van al het andere of meerdere.

Artikel 8: OVERIGE BEPALINGEN

8.1 Op deze overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing.

8.2 De persoonlijke gegevens van de leden zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van Sportschool ARJ Trainingen gebruikt. Deze gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.

Huishoudelijk en orde reglement (huisregels) ARJ Trainingen:

Algemene regels

 • Op de sportschool communiceert iedereen in het Nederlands
 • Er worden geen scheldwoorden gebruikt
 • Verbaal of fysiek geweld wordt niet getolereerd
 • Respect voor elkaar en elkaars goederen
 • Huisdieren zijn niet toegestaan
 • Ongewenste en gewenste intimiteiten zijn niet toegestaan
 • Niet de trainingsmat met schoenen te betreden
 • Geen eten en/of drinken op de trainingsmat
 • Het trainen met eigen trainingsspullen is verplicht (voor deelnemers aan de kickbokslessen geldt dat deelnemen aan deze lessen in een ARJ tenue verplicht is)
 • Sporttassen achterlaten in de daarvoor bestemde ruimte

Hygiëne

 • Draag zorg voor je eigen persoonlijke hygiëne
 • Er wordt getraind in geschikte sportkleding
 • Tijdens de MMA lessen zijn shirts zonder mouwen niet toegestaan
 • Het is bij geen enkele training toegestaan om met ontbloot bovenlijf te trainen
 • Het gebruik van slippers is verplicht
 • Het gebruik van een handdoek is verplicht

Aansprakelijkheid

 • Zorgvuldig omgaan met het materiaal van ARJ trainingen
 • Bij beschadiging of verlies worden de kosten verhaald op de veroorzaker
 • Bij het niet navolgen van de huisregels is ARJ trainingen bevoegd iemand, tijdelijk of blijvend, de toegang tot de sportschool te weigeren
 • ARJ trainingen is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal en/of lichamelijk letsel in en rondom de sportschool
 • Indien noodzakelijk wordt er bij overtreding van de gestelde huisregels aangifte gedaan bij de politie

Artikel 9 : VERTROUWENCONTACTPERSON

 

We heten jullie van harte welkom bij ARJ Trainingen, waar jouw gezondheid en welzijn onze hoogste prioriteit zijn. Als jouw vertrouwenspersoon binnen ARJ, willen we graag enkele belangrijke procedures en richtlijnen met jullie delen om ervoor te zorgen dat iedereen een veilige en respectvolle omgeving ervaart.

Bij ARJ Trainingen nemen we elke vorm van wangedrag serieus. Als je getuige bent van ongepast gedrag of jezelf oncomfortabel voelt, moedigen we je aan dit onmiddellijk te melden aan ons personeel. We verzekeren je dat alle klachten vertrouwelijk worden
behandeld.

Ik ben Lorenzo en ben de vertrouwenscontactpersoon binnen ARJ Trainingen

Wat doet een vertrouwenscontactpersoon?

De vertrouwenspersoon luistert naar iemands verhaal en helpt diegene zoeken naar mogelijkheden om de situatie op te lossen. Hij of zij kan iemand helpen om een klacht in te dienen bij de vereniging, sportbond of politie, maar gewoon even praten kan ook.
Zeker bij zwaardere incidenten is de hulp van een vertrouwenspersoon zeer wenselijk en wordt de geboden ondersteuning als prettig ervaren. De vertrouwenspersoon behandelt informatie vertrouwelijk en doet niets zonder medeweten van de betrokkene. Onze vertrouwenspersonen zijn gebonden aan geheimhouding over wat hen verteld wordt, tenzij er gevaar dreigt of een dwingende reden is deze geheimhouding te doorbreken.

Een vertrouwenscontactpersoon is het eerste aanspreekpunt bij situaties van seksuele intimidatie binnen een vereniging. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

 • Voortdurende opmerkingen met een seksueel karakter;
 • Ongewenste aanrakingen
 • Aanranding;
 • Verkrachting;
 • Seksueel misbruik.

Wanneer iemand dit overkomt, blijft diegene vaak achter met veel vragen en emoties. Een vertrouwenscontactpersoon kan dan helpen door te luisteren. Contact opnemen kan anoniem en informatie wordt altijd vertrouwelijk behandeld.
Een traject met een vertrouwenscontactpersoon ziet er als volgt uit:
• De vertrouwenscontactpersoon probeert er samen met een melder achter te komen wat diegene graag zou willen zien gebeuren.
• Vanuit een melding informeert de vertrouwenscontactpersoon over mogelijke vervolgstappen.
• Daarnaast verzorgt de vertrouwenscontactpersoon de procesbegeleiding en adviseert de betrokken vereniging.

Discriminatie, pesten en verbale intimidatie

Grensoverschrijdend gedrag heeft niet altijd een seksueel karakter. Ook verbale intimidatie en machtsmisbruik kunnen voorkomen en een grote impact hebben op personen en verenigingen. Daarnaast gaan mensen die zich schuldig maken aan discriminatie ook een duidelijke grens over.

Ook voor deze vormen van gedrag is er geen plek binnen ARJ Trainingen. Herken jij dit, omdat jij er zelf mee te maken hebt? Dan willen we je graag
bijstaan om dit gedrag een halt toe te roepen..

Contactmogelijkheden:

Wanneer je (anoniem) melding wil maken van seksuele intimidatie
Vertrouwenscontactpersoon ARJ – Lorenzo Sendar
lorenzo@arjtrainingen.nl
Wanneer je buiten ARJ Trainingen (anoniem) melding wil maken van grensoverschrijdend
gedrag of wanneer je beschuldigd wordt van grensoverschrijdend gedrag

Centrum Veilige Sport
centrumveiligesport@nocnsf.nl

0900 202 55 90
Wanneer je in contact wil komen met lotgenoten:
Sporters helpen Sporters
info@destilteverbroken.nl